Mohim Ligjor

 

Qëllimi kryesor i kësaj faqe interneti është përdorimi i saj nga profesionistë të shëndetësisë dhe industrisë farmaceutike. Proton Med dëshmon vlefshmërinë e të gjitha të dhënave dhe informacioneve  të disponueshme në www.protonmed.al në kohën e publikimit, por nuk merr asnjë përgjegjësi në rast të ndryshimeve që mund të ndodhin pas publikimit.

E gjithë përgjegjësia për përdorimin e çdo informacioni që përmban  www.protonmed.al bie ekskluzivisht mbi përdoruesin.

Proton Med nuk do të pranojë asnjë përgjegjësi në lidhje me hardware, software ose ndonjë dëmtim tjetër që mund të ndodh në kompjuterin dhe pajisjet e përdoruesve gjatë përdorimit të www.protonmed.al .

Proton Med rezervon të drejtën për të redaktuar ose hequr çdo informacion ose material që përmbahet në www.protonmed.al në çdo kohë, sipas gjykimit të tij dhe pa njoftim paraprak. Proton Med rezervon të drejtën të vendosë lidhje të tjera që konsiderohen të përshtatshme në www.protonmed.al , por nuk është dhe nuk mund të  bëhet përgjegjës për përmbajtjen e këtyre faqeve.